VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Averon Trade, s.r.o.
Brnianska 4406/3
811 04 Bratislava
IČO 51151677
DIČ 2120615332
IČ DPH SK2120615332
Spoločnosť zapísaná v OR Okresný súd Bratislava I., odd Sro, vložka číslo 123476/B

Bankové spojenie:

UNI CREDIT BANK a.s.
Číslo účtu : IBAN : SK79 1111 0000 0014 6185 6009

TATRA BANKA a.s.
Číslo účtu : IBAN : SK55 1100 0000 0029 4612 2120

Telefonický kontakt: 0918501689
E-mail : jarka@fitnessbyjarka.sk

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA:

I.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) sú zmluvným vzťahom uzatvoreným medzi Poskytovateľom a zákazníkom uzatvoreným na diaľku, upravujúcim poskytovanie služby Poskytovateľa zákazníkovi.
I.2. 
K vzniku zmluvy dochádza akceptovaním týchto VOP na webovej stránke Poskytovateľa https://fitnessbyjarka.sk zákazníkom, alebo odoslaním Súhlasu so
spracovaním osobných údajov zákazníkom na e-mailovú adresu Poskytovateľa, uvedenú v týchto VOP.

II. SLUŽBA

II.1.
Službou, ktorej poskytovanie je predmetom týchto VOP, sa rozumie odborné výživové poradenstvo a mentoring individuálnou výučbou zákazníka vedúci k trvalej zmene stravovacích návykov zákazníka, ktorý má problém s nadváhou, alebo podváhou, nesprávne stravovacie návyky, trpí únavou, vyčerpanosťou a nedostatkom energie, s prihliadnutím na individualitu zákazníka a jeho osobitné požiadavky. Služba je zákazníkovi poskytovaná podľa vlastného výberu zákazníka, na základe jeho objednávky,
 jednotlivých programov zmeny stravovania, a to Analýza aktuálnych stravovacích návykov, Program bez mentoringu a analýzy stravovania, Program bez mentoringu s analýzou stravovania, Skupinový mentoringový program, Individuálny mentoringový program, Špeciálne akciové programy, VIP programy, Cvičebný program na USB a ďalších služieb (ďalej len ako „Služba“).
II.2.
K Službe má zákazník možnosť doobjednať si ostatné doplnkové služby telefonická konzultácia, osobná konzultácia, konzultácia „diagnóza“, následné nastavenie, meranie na in body 230, členstvo v klientskej zóne, prístup k záznamom webinárov a iné. Popis, charakteristika a obsah jednotlivej Služby a doplnkových služieb je uvedený na webovej stránke Poskytovateľa https://fitnessbyjarka.sk/e-shop/

III. UZAVRETIE ZMLUVY

III.1.
Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka zákazníka, adresovaná Poskytovateľovi. Objednávka sa uskutočňuje vyplnením objednávkového formuláru na webovej stránke Poskytovateľa, alebo odoslaním e-mailovej objednávky Služby zákazníkom na e-mailovú adresu Poskytovateľa, pričom po odoslaní objednávky sa objednávka stáva pre zákazníka záväznou.
III.2.
Odoslaním objednávky zákazníkom Poskytovateľovi, zákazník zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa.
III.3.
Prijatie objednávky vzniká doručením odoslanej objednávky v internetovom obchode alebo odoslanej e-mailovej objednávky zákazníka Poskytovateľovi. Potvrdenie objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy, v ktorom Poskytovateľ potvrdzuje, že objednávku zákazníka prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri vyplnení objednávky v objednávkovom formulári, alebo uviedol v e-mailovej objednávke.
III.4.
Potvrdením objednávky zo strany Poskytovateľa je uzatvorená zmluva, ktorá sa spravuje týmito VOP, pokiaľ sa Poskytovateľ a zákazník výslovne písomne nedohodnú inak.
III.5.
Zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom podľa § 2 zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, je uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
III.6.
Zmluva uzatvorená medzi Poskytovateľom a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom podľa § 2 zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a riadi sa ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je oprávnený na odstúpenie od zmluvy v zmysle článku VII týchto VOP.

IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

IV.1.
Celková cena Služby, vrátane doplnkových služieb je uvedená na webovej stránke Poskytovateľa a je tiež uvedená v e-mailovej správe Poskytovateľa potvrdzujúcej zákazníkovi prijatie objednávky. Zákazník sa môže oboznámiť s cenou Služby a ďalšími poplatkami ešte pred vykonaním objednávky. Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú na Službu, ako aj doplnkové služby.
IV.2.
Zákazník odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednanej Služby, pričom po úplnom vyplnení a odoslaní objednávky sa objednávka stáva pre zákazníka záväznou.
IV.3.
Uzatvorením zmluvy s Poskytovateľom sa zákazník zaväzuje k zaplateniu ceny objednanej Služby.
IV.4.
Po uzatvorení zmluvy odošle Poskytovateľ zákazníkovi na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke, výzvu na zaplatenie ceny objednanej Služby.
IV.5.
Cenu Služby je možné zaplatiť:
IV.5.1.
jednorázovo, platobnou bránou Stripe, alebo prevodom na bankový účet Poskytovateľa, pričom splatnosť ceny Služby je sedem dní. Cena zákazníkom objednanej Služby sa v prípade bankového prevodu považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa, 
IV.5.2.
formou čiastkových, alebo opakovaných úhrad/splátok ceny Služby, alebo financovaním prostredníctvom komerčného programu splátkového predaja, pričom podmienky zaplatenia ceny Služby budú v tomto prípade predmetom osobitnej dohody uzavretej medzi zákazníkom a Poskytovateľom. Cena zákazníkom objednanej Služby sa v prípade splátok považuje za zaplatenú odovzdaním poslednej splátky Poskytovateľovi v hotovosti, alebo pripísaním poslednej splátky ceny Služby na bankový účet Poskytovateľa.
IV.6.
Po zaplatení ceny objednanej Služby odošle Poskytovateľ zákazníkovi na ním uvedenú e-mailovú adresu daňový doklad/faktúru o zaplatení.
IV.7.
Nezaplatenie ceny za objednanú Službu v lehote splatnosti, alebo porušenie podmienok dohody o zaplatení ceny Služby formou splátok, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Poskytovateľ je v takom prípade oprávnený na odstúpenie od zmluvy.
IV.8.
Poskytovanie Služby zákazníkovi bude začaté po zaplatení ceny Služby doručením Súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami Služby zákazníkom Poskytovateľovi.

V. PRÁVA A POVINNOSTI

V.1.
Poskytovateľ je povinný:
V.1.1.
dodať zákazníkovi Službu v obvyklej kvalite a v rozsahu konkrétnej zákazníkom objednanej Služby,
V.1.2.
zaslať zákazníkovi daňový doklad – faktúru k poskytovanej Službe.
V.2.
Zákazník je povinný:
V.2.1.
zaplatiť Poskytovateľovi cenu objednanej Služby,
V.2.2.
poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť pri poskytovaní Služby.
V.3.
Zákazník si je plne vedomý, že vzhľadom na charakter poskytovanej Služby je pre riadne splnenie záväzku Poskytovateľa nevyhnutné zo strany zákazníka poskytnutie súčinnosti Poskytovateľovi, a to: 
V.3.1.
uviesť úplné a pravdivé osobné informácie, najmä informácie o svojom zdravotnom stave, užívaných liekoch, lekárom stanovených diagnózach, doterajších stravovacích návykoch, životnom štýle a spôsobe života. 
V.3.2.
v dohodnutých termínoch sa zúčastňovať konzultácií s Poskytovateľom (telefonických, obobných, alebo skupinových), odosielať Poskytovateľovi informácie v dohodnutom termíne a rozsahu, najmä údaje o váhe a telesných mierach, vytvorených jedálnych lístkoch, ako aj ďalšie dohodnuté informácie podľa inštrukcií jednotlivých programov, nevyhnutné pre riadne poskytnutie Služby.
V.4.
Zákazník bol pred uzavretím zmluvy oboznámený a súhlasí s tým, že Služba je poskytovaná formou elektronickej komunikácie s Poskytovateľom, predovšetkým prostredníctvom vopred dohodnutej e-mailovej komunikácie, alebo telefonickej komunikácie, okrem prípadov vopred dohodnutej osobnej konzultácie s Poskytovateľom. Pri skupinovom programe, je komunikácia vedený výhradne v skupine na to určenej, okrem fakturačných, organizačných a iných technických náležitostí. Zákazník s touto formou komunikácie súhlasí. Písomná komunikácia prebieha v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 18:00 hod., telefonická komunikácia v čase od 11:00 hod. do 18:00 hod. Mimo vopred dohodnutých časov je vzájomná komunikácia možná, pričom zákazníkovi bude účtovaný osobitný poplatok.
V.5.
Zákazník súhlasí a berie na vedomie, že Služba v mene a na zodpovednosť Poskytovateľa, bude poskytovaná tímom ľudí.
V.6.
Zákazník stráca nárok na poskytnutie konzultácie, alebo inej časti/iného úkonu Služby v prípade, ak neposkytne Poskytovateľovi súčinnosť vo vopred dohodnutom termíne, alebo v ďalšom dohodnutom náhradnom termíne.
V.7.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zákazník neuviedol pravdivé informácie o svojom zdravotnom stave, alebo stanovenej lekárskej diagnóze.

VI. DOBA TRVANIA ZMLUVY

VI.1.
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to odo dňa uzavretia zmluvy (bod 3.4 týchto VOP) až do úplného poskytnutia Služby Poskytovateľom, alebo do skončenia zmluvy z iných dôvodov uvedených v týchto VOP.
VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
VII.1.
Zákazník podľa bodu 3.5 týchto VOP je oprávnený aj bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí Služby, a to odoslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu  oskytovateľa, alebo na jeho korešpondenčnú adresu. Zákazník môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa www.fitnessbyjarka.sk.
VII.2.
Za okamih začatia poskytovania Služby sa považuje doručenie Súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami Služby zákazníkom Poskytovateľovi, v ktorom zákazník žiada Poskytovateľa o začatie poskytovania Služby a so začatím poskytovania Služby súhlasí. Poskytovateľ zároveň poučuje zákazníka, že vyjadrením súhlasu so začatím poskytovania Služby stráca zákazník právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, ak k poskytnutiu Služby v plnom rozsahu došlo pred uplynutím lehoty podľa bodu 7.1 týchto VOP.
VII.3.
Zákazník vyhlasuje, že si je vedomý, že vzhľadom na to, že požiadal Poskytovateľa o začatie poskytovania Služby a so začatím poskytovania Služby ešte pred uplynutím lehoty podľa bodu 7.1 týchto VOP súhlasil, je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie (za poskytnutú časť Služby) do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena skutočne poskytnutého plnenia (za poskytnutú časť Služby) Poskytovateľom zákazníkovi je:
VII.3.1.
v prípade vypracovania kartotéky zákazníka – 10% z ceny Služby,
VII.3.2.
v prípade poskytnutia plnenia podľa bodu 7.3.1 týchto VOP a analýzy stravovacích návykov – 30% z ceny Služby, v prípade skupinového mentoringového programu je to 60% z ceny Služby

VII.3.3.
v prípade poskytnutia plnenia podľa bodov 7.3.1 a 7.3.2 týchto VOP, nastavenie klienta a odoslania vypracovaných stravovacích lístkov spolu s inštrukciami k stravovacím lístkom – 100% z ceny Služby vzhľadom k tomu, že poskytnutím plnenia podľa tohto bodu Poskytovateľ zároveň odovzdáva zákazníkovi svoje know-how. Bod platí aj pre skupinový mentoringový program, špeciálne akciové ponuky a VIP programy.
VII.4.
Po odstúpení od zmluvy vráti Poskytovateľ zákazníkovi do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to rovnakým spôsobom aký zákazník použil pri svojej platbe; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 7.3 týchto VOP.
VII.5.
V prípade odstúpenia od zmluvy je zákazník povinný akékoľvek Poskytovateľom doručené plnenie, najmä, nie však výlučne analýzu, stravovacie lístky, cvičebný program na USB, bezodkladne zlikvidovať a nevyužívať ďalej  kýmkoľvek spôsobom. V prípade porušenia tejto povinnosti zákazníka, je zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1200 EUR. Zákazník preto nie je povinný vracať akékoľvek plnenie Poskytovateľovi,   teda ani znášať náklady s vrátením Poskytovateľovi spojené.
VII.6.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy prípadoch porušenia zmluvy, ktoré je označené ako podstatné porušenie zmluvy, alebo zo zákonných dôvodov.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

VIII.1.
Vzhľadom na charakter poskytovanej Služby, ktorej predmetom nie je dodanie tovaru, sa na zmluvný vzťah uzatvorený medzi Poskytovateľom a zákazníkom nevzťahujú ustanovenia § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka.
VIII.2.
Vzhľadom na charakter Služby Poskytovateľ nezodpovedá za výsledok poskytovania Služby v prípade, ak zákazník uviedol Poskytovateľovi nepravdivé informácie podľa bodu 5.3.1 týchto VOP, neposkytuje Poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť podľa bodu 5.3.2 týchto VOP, ako ani v prípade, ak sa zákazník neriadi inštrukciami a pokynmi Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za zdravotný stav a telesnú hmotnosť zákazníka ani v prípade, ak sa zákazník napriek výučbe Poskytovateľa vráti k zaužívaných stravovacím návykom a životnému štýlu.
VIII.3.
Poskytovateľ nezodpovedá za:
VIII.3.1.
škody vzniknuté na strane zákazníka v dôsledku chybného, alebo nedostatočného internetového pripojenia,
VIII.3.2.
ochranu počítača, mobilného telefónu, tabletu, alebo iného elektronického zariadenia zákazníka, ktoré využíva na komunikáciu s Poskytovateľom,
VIII.3.3.
údaje v počítači, mobilnom telefóne, tablete, alebo inom elektronickom zariadení zákazníka, prostredníctvom ktorých komunikuje s Poskytovateľom.
VIII.4.
Poskytovateľ nenesie zodpovednosť voči inej strane za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácii z www.fitnessbyjarka.sk.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

IX.1.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona.
IX.2.
Zákazník súčasne so súhlasom s týmito VOP dáva Poskytovateľovi súhlas na spracovanie osobných údajov zákazníka (meno, priezvisko, adresa prípadne fakturačná adresa zákazníka, telefónne číslo, e-mailová adresa zákazníka) za účelom a v rozsahu spracovania, vybavenia a odoslania objednávky.
IX.3.
Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov určuje Smernica GDPR. Pre oboznámenie sa s podmienkami spracovania osobných údajov Poskytovateľa kliknite SEM
IX.4.
Zákazník má právo súhlas na spracovanie svojich osobných údajov kedykoľvek písomnou formou odvolať ako aj požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z databázy Poskytovateľa.
IX.5.
Poskytovateľ sa zaručuje, že poskytnuté osobné údaje zákazníka chráni pred zneužitím a nikdy ich neposkytne tretiemu subjektu, s výnimkou ak Poskytovateľa o to zákazník písomnou formou nepožiada, alebo Poskytovateľovi bude takáto povinnosť určená zo zákona.
IX.6.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom), v takomto prípade neplatia vyššie citované pravidlá ochrany údajov zákazníka.
IX.7.
Poskytovateľ spracúva osobné údaje zákazníka za účelom uzatvorenia zmluvy so zákazníkom, plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, alebo v súvislosti s ňou a to na dobu nevyhnutnú na splnenie účelu. Taktiež spracúva osobné údaje zákazníka pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, evidencii objednávok a zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodu a pri vybavovaní prípadných reklamácií, ako aj pri zasielaní aktuálnej ponuky.
IX.8.
Ak zákazník pri vykonaní registrácie v internetovom obchode súhlasil so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely a súhlasil s poskytovaním informácií o aktuálnej ponuke a zľavách na ceny Služby Poskytovateľa, znamená to, že súhlasil so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a e-mailová adresa za účelom zasielania marketingových informácií formou e-mailu odosielaného na e-mailovú adresu zákazníka. Zákazník týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 5 rokov odo dňa ich poskytnutia (ďalej len ako „doba platnosti súhlasu“)- Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so Súhlas so spracovaním
osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je zákazník oprávnený kedykoľvek odvolať a to písomne Poskytovateľovi, alebo doručením vyhlásenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu Poskytovateľa: jarka@fitnessbyjarka.sk, alebo prostredníctvom elektronického kontaktného formulára na webovej stránke internetového obchodu www.fitnessbyjarka.sk v sekcii „Kontakt“. Poskytovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdŕžaní odvolania
úhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov zákazníka spracúvaných na marketingové účely.

X. REKLAMÁCIE

X.1.
Reklamácia je riešená výlučne písomnou formou, v súlade s bodom 12.6 týchto VOP.
X.2.
Zákazník je povinný uplatniť akékoľvek reklamácie, sťažnosti, alebo iné výhrady voči Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovanou Službou, u Poskytovateľa bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa ich zistenia.
X.3.
Poskytovateľ vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, pričom za deň prijatia reklamácie sa považuje deň písomného potvrdenia Poskytovateľa o prijatí reklamácie zákazníkovi.
X.4.
Po preverení veci a posúdení reklamácie oboznámi Poskytovateľ zákazníka s výsledkom preverenia a posúdenia reklamácie. V prípade, ak bola reklamácia posúdená ako dôvodná a je to možné, Poskytovateľ zároveň oznámi zákazníkovi spôsob riešenia reklamácie.
X.5.
V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Poskytovateľa s písomnou žiadosťou o nápravu.
X.6.
Ak Poskytovateľ žiadosť zákazníka o nápravu zamietne, alebo sa k nej nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej odoslania, zákazník ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu v súlade § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
X.7.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), prípadne iná príslušná oprávnená právnická osoba, ktorá je zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených príslušných subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Právo zákazníka obrátiť sa so svojim nárokom na súd tým nie je dotknuté.

XI. AUTORSKÉ PRÁVO

XI.1.
Poskytovateľom vypracované stravovacie lístky, recepty, nastavenie nutričných hodnôt, záznamy webinárov, e-booky, koučovacie techniky a know-how Poskytovateľa je vzhľadom na výhradne individuálny charakter Služby určené výlučne na použitie zákazníkom.
XI.2.
Poskytovateľ neudeľuje zákazníkovi v súvislosti s vypracovanými stravovacími lístkami, know-how Poskytovateľa, alebo akýmikoľvek inými právami, ktoré by mohli byť predmetom ochrany duševného vlastníctva Poskytovateľa, právo na ich ďalšie komerčné využitie (najmä ďalší predaj, prenájom, atď.), alebo sprístupnenie akoukoľvek formou (najmä zverejnenie, rozširovanie, atď.) osobe odlišnej od zákazníka.
XI.3.
Zákazník sa zaväzuje stravovacie lístky, záznamy webinárov, e-booky, koučovacie techniky know-how Poskytovateľa využívať výlučne na osobné účely a tieto bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa nesprístupniť akejkoľvek tretej osobe a tieto nerozširovať.
XI.4.
Pre prípad porušenia povinnosti zákazníka podľa bodu 11.3 a 11.2 týchto VOP je zákazník povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každé porušenie povinnosti samostatne.
XI.5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že výška dojednaných zmluvných pokút je obvyklá a primeraná povahe a významu zabezpečovaného záväzku a s touto výškou bez námietok súhlasia.
XI.6.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Poskytovateľa na náhradu škody, ktorá Poskytovateľovi vznikne porušením povinnosti podľa bodu 11.3 týchto VOP, vrátane časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu.
XI.7.
Zákazník je povinný príslušnú zmluvnú pokutu zaplatiť Poskytovateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy bol na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaný.
XI.8.
Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Poskytovateľa alebo jej vyplatením v hotovosti.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

XII.1.
Poskytovateľ upozorňuje zákazníka, že všetky informácie, údaje a ponúkané Služby môžu byť Poskytovateľom aktualizované a menené bez predchádzajúceho upozornenia. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia zákazníka. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.fitnessbyjarka.sk.
XII.2.
V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa právne vzťahy pri uzatváraní zmluvy a po jej uzatvorení riadia tými všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky zákazníkom a ktoré boli prístupné na internetovej stránke www.fitnessbyjarka.sk.
XII.3.
Poskytovateľ ani zákazník nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia záväzku v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom Vyššej moci. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí zmluvy a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky, epidémie a pod.
XII.4.
V prípade, že takáto udalosť nastane Poskytovateľ a zákazník sú si povinní túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť druhej zmluvnej strane.
XII.5.
Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia tieto VOP kedykoľvek meniť, aktualizovať, doplniť, pričom zmeny, aktualizácie a doplnenia vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia na www.fitnessbyjarka.sk.
XII.6.
Tieto VOP, vrátane Reklamačného poriadku, sú zverejnené na internetovej stránke www.fitnessbyjarka.sk a taktiež sú prístupné k nahliadnutiu zákazníkovi v sídle prevádzky Poskytovateľa: Averon Trade, s.r.o., Brnianska 4406/3, 811 04 Bratislava.
XII.7.
Akékoľvek písomnosti zmluvných strán budú doručované na doručovaciu adresu, alebo e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu korešpondenčnej alebo e-mailovej adresy, a to bezodkladne.
XII.8.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným, prípadne nevynútiteľným, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné ustanovenia týchto VOP, pokiaľ z právnych predpisov nevyplýva inak. V takom prípade sa neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie nahradí platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa: 31.3.2021